M1-vaatimukset ja luokiteltujen tuotteiden käyttö

M1-vaatimukset ja luokiteltujen tuotteiden käyttö

M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä

Luokituksessa rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras. M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset.

Luokituksessa asetetaan vaatimuksia ainoastaan materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille. Ainoa rakennusmateriaalien koostumukseen kohdistuva vaatimus on vaatimus laastien, tasoitteiden ja silotteiden kaseiinittomuudesta. Pehmustetut työtuolit eivät saa sisältää ruiskutettavia homeenestoaineita.

Luokituksen piirissä olevat tuotteet

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on ensisijaisesti suunniteltu tavanomaisissa asuin- ja työhuoneissa esiintyvien rakennusmateriaalien, kiintokalusteiden ja päällystämättömien huonekalujen luokittelua varten. Lisäksi kriteerit löytyvät pehmustetuille työtuoleille.

Puu, lasi, metalli, luonnonkivi ja keraamiset tuotteet erikoisasemassa

Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan sisätiloja suunniteltaessa voidaan luokan M1 tuotteisiin rinnastaa pinnoittamattomina seuraavat materiaalit:

 • tiili 
 • luonnonkivi 
 • keraaminen laatta 
 • lasi 
 • metalli 

sekä käsittelemättömästä puusta (poislukien kovapuulajit) valmistetut laudat ja hirret, joiden VOC-päästöt voivat kuitenkin olla tuoreena luokan M1 raja-arvoja suuremmat.

Testaamattomille materiaaleille ei myönnetä luokitusmerkkiä. Mikäli yritys haluaa käyttää M1-luokkaan rinnastettavan tuotteen yhteydessä M1-luokitusmerkkiä, täytyy tuote testata ja luokitella.

Luokitusrajat rakennusmateriaaleille

Luokituksessa rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras. Luokkiin M1 ja M2 kuuluvat emissiotestatut materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt täyttävät neljän viikon ikäisenä seuraavat vaatimukset:

Tutkittavat ominaisuudet M1
[mg/m2h]
M2
[mg/m2h]
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio. Yhdisteistä tunnistettava vähintään 70%. < 0,2 < 0,4
Yksittäinen VOC µg/m3 ≤ EU-LCI ≤ EU-LCI
Formaldehydin (HCOH) emissio < 0,05 < 0,125
Ammoniakin (NH3) emissio < 0,03 < 0,06
(EC) No 1272/2008 luokittelun mukaisten luokkaan 1A ja 1B kuuluvien CMR-yhdisteiden emissio [mg/m3]1* < 0,001 < 0,001
Haju2* ei haise ei haise

1* ei koske formaldehydiä

2* Aistinvaraisen arvioinnin tulos on oltava vähintään +0,0


Laastit, tasoitteet ja silotteet eivät saa sisältää kaseiinia.

Luokkaan M3 kuuluvat materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt ylittävät luokan M2 raja-arvot.

Pienten (2m2 ) ja hyvin pienten pintojen (0,4m2) emissioita voidaan tarkastella myös mallihuonepitoisuutta kohden. Tällöin M1-luokan raja-arvo (mg/m3 ) TVOC:lle on 0,02 ja formaldehydille ja ammoniakille 0,01, karsinogeeneille 0,001, Yksittäisille VOC:lle (µg/m3) ≤ EU-LCI, eikä tuote saa haista. Pieniä pintoja ovat mm. puupalkit, ovet, ikkunat ja saumauslaastit ja hyvin pieniä pintoja mm. tiivistysaineet.

Luokitusrajat pehmustetuille työtuoleille, luokka M1

Luokituksen piiriin kuuluvat kaikki pehmustetut työtuolit, joiden pintamateriaalina käytetään kangasta tai keinonahkaa. Tuolit testataan pintamateriaaliryhmittelyn perusteella. Ryhmittely varmistetaan luokitustyöryhmässä ennen tuolin testausta. Luokituksessa työtuolit testataan kolmen päivän ikäisenä. Luokkaan M1 kuuluvat emissiotestatut materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt täyttävät kolmen päivän ikäisenä seuraavat vaatimukset:

Tutkittavat ominaisuudet M1 
[µg/m3 ]
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio. Yhdisteistä tunnistettava vähintään 70%. ≤ 20
Yksittäinen VOC µg/m3 ≤ EU-LCI, ≤ 10
Formaldehydin (HCOH) emissio ≤ 10
Ammoniakin (NH3) emissio ≤ 10
(EC) No 1272/2008 luokittelun mukaisten luokkaan 1A ja 1B kuuluvien CMR-yhdisteiden emissio1* ≤ 1
Haju2* ei haise

1* ei koske formaldehydiä

2* Aistinvaraisen arvioinnin tulos on oltava vähintään +0,0

Lisätietoja päällystettyjen toimistotuolien testikäytännöistä ja vaatimuksista:

• Kankaalle/pintamateriaalille ei saa tehdä homeenestokäsittelyä
• LCI-arvot µg/m3, kts. EU-LCI Values
• Tuolin kokoonpanopäivämäärä on ilmoitettava

• Tuoli kootaan mahdollisimman tuoreista komponenteista

Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa noudatettava valmistajan ohjeita

Luokituksessa ei tarkastella tuotteiden asennuksen aikaisia emissioita. Työturvallisuuteen liittyvät seikat on tarkistettava valmistajan ohjeista sekä mahdollisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Luokiteltuja tuotteita käytettävä ja huollettava oikein

Tuotteiden varastoinnissa, asennuksessa ja käytössä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Luokiteltuja tuotteita tulee käyttää vain niille tarkoitetuissa käyttökohteissa ja käyttöolosuhteissa. Esimerkiksi kuivien tilojen tuotteita ei saa käyttää kosteissa tiloissa. Asennettaessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Pintoja tulee myös huoltaa oikealla tavalla ja oikeilla aineilla. Tuotteiden asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita saa suoraan tuotteiden valmistajilta tai maahantuojilta.
Rakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa tehtyjä virheitä ei voida korjata hyvillä rakennusmateriaaleilla.

M1-merkin käyttö ja tuotteen merkitseminen 

Yritykset voivat käyttää saamaansa luokitustunnusta (M1-merkki) luokitellun tuotteen markkinoinnissa esimerkiksi tuotteissa, pakkauksissa, tuoteselosteissa ja mainonnassa. Luokitustunnusta ei saa käyttää markkinoinnissa siten, että se viittaa koko yritykseen tai yrityksen tuotteisiin, joilla ei ole M1-luokitusta.

Tuoteselosteissa tulee lisäksi tuoda esiin erityisesti tuotteiden käyttöön ja käyttökohteisiin liittyvät rajoitukset sekä emissioiden lisääntymiseen vaikuttavat seikat, kuten 

 • käyttökohteet, soveltuvuus
 • alustan vaatimukset (kosteus, lämpötila)
 • esikäsittelyt
 • käyttöturvallisuus
 • pakkaukset
 • kuljetus (pakkaukset)
 • varastointi (säilytysolosuhteet, pakattuna, muovitettuna tms.)
 • käyttö- ja asennusohjeet
 • siivousohjeet (pesuaineen pH-vaatimukset)
 • ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Tuotteen valmistaja voi mainita M1-merkistä luokiteltujen tuotteiden osalta esimerkiksi RT–tarvikekorteissa tai pitämällä tietoa omilla kotisivuillaan tuotteen yhteydessä.